Citt Anonym:

AVDTYPOPD
KVALILIAR
NMRBODED
IIMRAIOALP
PLDEVRTSED
UIAKAUOTO
KRTDEPMPR
SRKOONNEDO
EKORKZORLT
OUPKSVINKA
ASOMER, DOBRM, DOROTA, OTUPNO, POKRADM, PRELET, REKTOR, ROZKROK, SKUPINKA, SVINKA, TIBAVA, UKRILI, VALILI

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)