Citt Ezop:

KPTONIEUOZ
NOESSIVLN
ZLVEMLEAI
SOIASTV
SNHLNIKSO
KNJEDORA
AMAEABEAZE
LKRGKABJN
IAOAZYKNO
MMKCIROB
BEDLIVO, BORICK, ARODEJNK, ISLAND, MOGADIAN, NABEHOL, ORANOV, POLSNMKA, V݊KRAB, ZASTALO, ZSKALI, ZNIVOEN

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)