Citt Syrus:

LIEKOLDMNZ
TATEABAA
URETDMM
KENSIIASYE
YJTREVSNCT
IVONCUCIEA
OLRHIKV
CHZAAZRNOZB
ROZVAOVA
UDNUTIVKJE
BSNIKOV, TATE, DAMASCNOV, DETSTVO, CHLORID, JAZVEC, KORINTE, ROZVAOVA, TENTORAZ, UVIDEL, VZCNY, ZAMETA

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)