Citt Seneca:

EOVTSRPER
XJAJUJKAL
ASUTEJOIE
MSPDLOUAA
IKKIIALK
NVALAVTAN
JUEAERTA
TIASKLNOI
ODVODNIR
RJALZYEKVB
BIANKA, EVIDUJE, EXAMINTOR, JUJKAL, KLESOL, LITR, NATVAL, ODVODNI, OATENIE, REPRSTVO, SKLALI, VRTALA

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)