- Tak vyistilo vm ?

Autor:
Marian Nagy
State Services Organizationosobn daje (admin.)odbor matematikyTajnika
zachr
podanie vtenise
brzdi
Pomcky: AIK, ztinok, Aat, Kozmasstandard (skr.)
musk meno
obyvate LenkyFilipnanlahdka, makrta (expr.)
plietol, prekrcal
stala sa nemou
zsek
mlieko (zdrob.)
portov klub vtokholmemesto vBelgicku
more (angl.)National Notary Association

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)